Siz Aleviler İmam Ali Hareminin (Türbesinin) Güvercinleri idiniz
Uçurdular Sizi Buralardan
Artık Geri Dönme Vaktiniz Gelmedi mi?
Ayetullah Sistani:

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
Masumiyetin Anlamı Üzerine
 
 
Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan alıkoyuyor.

28/10/2010

Masumiyetin Anlamı Üzerine
Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan alıkoyuyor. Diğer bir ifadeyle, masumiyet sapmayı önleyen bir bilgiden ibarettir. Nitekim cesaret, iffet ve cömertlik gibi huylar da sonuçlarının gerçekleşmesine yol açan ve korkaklık, panik, pısırıklık, oburluk, cimrilik ve müsriflik gibi karşıt olguların gerçekleşmesine engel olan insan fıtratında kökleşmiş ilmî şekillerdir.
Gerçi yararlı ilim ve yetkin hikmet, kişinin kötü sıfatların ölümcül, helâk edici çukurlarına düşmesine, günah pisliklerine bulaşmasına engel olur ve biz bunu ilim ve hikmet sahiplerinin, takva ve din ehlinin şahsında gözlemleyebiliyoruz; ancak bu sebep, şu maddî-doğal âlemde mevcut olan diğer sebepler gibi genelde etkinlik göstermektedir. Dolayısıyla kemâl sıfatına sahip kimseler arasında, onun bu kemâlinin her zaman kendisinin noksanlıklara duçar olmasına engel olacak, sürekli ve değişmez bir şekilde onu hatalardan koruyacak biri bulunmaz. Bu, aynı zamanda görüp gözlemlediğimiz tüm sebepler açısından da yürürlükte olan bir yasadır.
Bunun izahı şöyledir: İnsanın öz yaratılışında mevcut bulunan değişik idrakî ve kavramsal güçlerin bazısı, insanın bu güçlerden diğer bazısının etkisinden habersiz olmasına ya da onlara yönelik ilgisinin azalmasına neden olur. Söz gelimi, takva duygusuna sahip kimse, takva duygusunun üstünlüğünün bilincinde olduğu sürece, hoşnut olunmayan şekilde şehevi duygulara tâbi olmaz, takvanın gereği neyse ona göre hareket eder. Fakat şehvet ateşi parladığında, nefis büyük bir iştiyakla kendini bu duygunun kucağına attığında, insan takva duygusunun üstünlüğünü hatırlamayabilir veya takva duygusu zaafa uğrar. Çok geçmeden insan, takvanın onaylamadığı davranışlar sergilemeye başlar ve oburluğun, iffetsizliğin girdabına düşer.
İnsanın öz yaratılışında mevcut bulunan diğer düşünsel ve kavramsal güçler için de aynı durum geçerlidir. Dolayısıyla bu sebepler mevcut oldukları sürece, insanın bu sebeplerden birinin etkisinden kurtulması mümkün değildir. Hiçbir güç, onu bunun etkisinden kurtaramaz. Şu hâlde tanık olduğumuz farklılıkların kaynağı, takva ile sebepler arasındaki birbirini alt etme mücadelesi, bazısının bazısını devre dışı bırakmasıdır.
Bundan da anlaşılıyor ki masumiyet dediğimiz güç, kesinlikle alt edilemeyen ilmî-kavramsal bir güçtür. Eğer bizim bildiğimiz türden bir duygu ve kavrayış olsaydı, farklılık olgusu ona da yol bulurdu, etkisinde zaman zaman sürçmeler olurdu. Şu hâlde masumiyete yol açan ilim, kazanma ve eğitim yoluyla elde edilen diğer bilgi ve kavrayışlar türünden değildir.
Nitekim yüce Allah, özel olarak Peygamberine (s.a.a) hitap ettiği şu ifadede, bu duruma işaret etmiştir: "Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti." Burada özel bir hitap söz konusudur ve bizim bunu gereği gibi kavramamız mümkün değildir. Çünkü bu tarz bir bilgi ve bilinç alanında yetkinlik gerektirici düşünce yapısına ve ilmî zevke sahip değiliz. Şu kadarı var ki, diğer bazı ayetlerde buna ilişkin bazı ip uçları da algılamıyor değiliz. Meselâ: "De ki... Cebrail'e kim düşman olursa, (bilsin ki) Kur'ân'ı senin kalbine... o indirmiştir." (Bakara, 97) "Onu Ruh-ul Emin (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye apaçık Arapça diliyle senin kalbine indirmiştir." (Şuarâ, 193-195) Bu ayetlere göre Peygambere indirilen şey, bir tür ilimdir.
Öte yandan, bunun bir vahiy ve konuşma türünden olduğu da anlaşılıyor: "O... dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için de (din olarak) yasallaştırdı..." (Şûrâ, 13) "Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik." (Nisâ, 163) Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum." ( En'âm, 50) "Ben, ancak Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum." (A'râf, 203)
Bu birbirinden farklı ayetlerden çıkan sonuca göre, "indirme"den maksat vahyetmedir. Kitap ve hikmetin vahyedilmesi yani. Ve bu, yüce Allah'ın Peygamberini (s.a.a) eğitmesinin bir şeklidir. Fakat "sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti." ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla bu, yüce Allah'ın kitap ve hikmeti vahyetmek suretiyle ona öğretmesinden ayrı bir şeydir. Çünkü ayetin konusu, Peygamberimizin (s.a.a) kendisine iletilen olaylar ve dava konusu edilen meseleler hakkında özel görüşüyle hükmetmesidir. Bu ise, kitap ve hikmetten ayrı bir şeydir. Kitap ve hikmete uygun ve dayalı olmakla beraber, onun özel görüşü ve düşüncesidir.
Bundan da anlaşılıyor ki, "Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti."ayetinde geçen "indirme" ve "öğretme"den maksat, iki tür bilgidir. Biri, vahiyle ve Ruh-ul Emin'in Peygambere (s.a.a) inmesiyle gerçekleşen öğretim; diğeri ise, melek indirmeksizin kalbe telkin etmek, gizlice ilâhî ilhamı ulaştırmaktır. Peygamber efendimizin (s.a.a) ilmiyle ilgili olarak rivayet edilen hadislerin de vurguladığı budur.
Buna göre, "sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti." ifadesinden maksat şudur: Allah sana bir tür ilim vermiştir ki, eğer bu ilmi katından sana bahşetmeseydi, böyle bir ilmi elde etmek için, insanların ilim kazanmak amacıyla baş vurdukları normal sebepler yeterli olmazdı.
Yukarıdan beri yaptığımız açıklamalardan çıkan sonuca göre, bizim masumiyet gücü dediğimiz bu ilâhî bağış bir tür bilgi, duygu ve kavrayıştır. Onu diğer bilgi ve duygulardan ayıran, hiçbir kavramsal güç tarafından kesinlikle alt edilememesidir. Bilâkis o diğer duygulara baskın çıkar, onları kendi amacı doğrultusunda kullanır. Böylece sahibini mutlak sapıklık, yanılgı ve hatadan korur.
Rivayete göre, Peygamberin ve İmamın "Ruh-ul Kudüs" adı verilen bir ruhu vardır ki, bu ruh onları doğrultur, günahlardan ve hatalardan korur. Şu ayet-i kerime buna işaret etmektedir: "İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola ilettiğimiz bir nur kıldık." (Şûrâ, 52) Ayeti, zahirini esas alarak incelediğimizde öğretici, yol gösterici ruh kelimesinin Peygambere (s.a.a) ilka edildiğinin, ulaştırıldığının kastedildiğini anlıyoruz.
Şu ayet de bu anlamı destekler mahiyettedir: "Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler (imamlar) yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize kulluk eden kimselerdi." (Enbiyâ, 73) İleride inşallah bu ayeti inceler-ken açıklayacağımız gibi, bununla kastedilen anlam şudur: Ruh-ul Kudüs hayırlı işler yaptırmak ve Allah'a ibadet etmesini sağlamak suretiyle İmamı doğrultur, yönünü tayin eder ve yanlış yapmasını engeller.
Bu açıklamalardan çıkan bir diğer sonuç da şudur: "Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti." ifadesinde geçen "kitap"tan maksat, insanlar arasında baş gösteren ihtilafları çözüme kavuşturmak üzere inen vahiydir. Nitekim şu ayette bu noktaya işaret edilmiştir: "İnsanlar bir tek ümmetti, sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arsında anlaşmazlığa düştükleri konularda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak içerikli kitapları da indirdi..." (Bakara, 213)
"Hikmet" kavramı da vahiy yoluyla inen, dünya ve ahiret için yararlı olan sair bilgiler anlamında kullanılmıştır. "sana bilemeyeceğin şeyleri öğretti." ifadesi ile, kitap ve hikmetten oluşan bütünsel bilgilerden başkası kastedilmiştir.
Bu açıklamalardan sonra, bazı müfessirlerin söz konusu ayeti tefsir ederken getirdikleri yorumların zayıflığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bazı müfessirler "kitab"ı Kur'ân, "hikmet"i de hüküm içeren ayetler, "bilemeyeceğin şeyleri" ise hüküm ve gaybî bilgiler şeklinde açıklamışlardır.
Bazıları, kitap ve hikmeti Kur'ân ve sünnet, bilemeyeceğin şeyleri de şer'î hükümler ve önceki elçilere ilişkin haberler ve diğer çeşitli bilgiler olarak açıklamışlardır. Müfessirlerin bunların dışında işaret ettikleri daha nice yorumları vardır; ancak yukarıdaki açıklamalar, bu tür yorumların zayıflığını ortaya koyuyor. Bir kez daha yineleme gereğini duymuyoruz.

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

18/01/2012 - 16:01 Kerbela’da Bir İlk

n

22/12/2011 - 17:33 Bursa Aşura'ya Aşinadır, Çünkü Orası Ehlibeyt Sevgisiyle Yoğrulmuştur.

n

22/12/2011 - 17:11 "Tuzluca'da Aşura" Bütün Mezhep Mensuplarının Buluştuğu Matemdir

n

20/11/2011 - 11:05 11 Tekfirci İdam Edildi

n

16/11/2011 - 10:08 Velayet Bayramı Berlin'de Kutlandı

n

14/11/2011 - 15:30 Beytuzzehra'da Coşkulu Gadir-i Hum Bayramı

n

21/05/2011 - 03:25 Mustafa İslamoğlu Hocanın Irak Ziyaretinden Kesitler

n

13/05/2011 - 16:42 Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlanıyor

n

29/04/2011 - 17:00 Yanlız Değilsin Bahreyn

n

23/04/2011 - 12:19 Iğdır Halkından Bahreyn'e Destek!

n

23/04/2011 - 11:32 Türk Halkı Bahreyn'i Unutmadı!

n

12/04/2011 - 11:56 Kerbela Ziyareti Kazanan Talihlilerin Dikkatine!

n

22/03/2011 - 15:16 1. Bayanlar Arası Kuran Okuma Yarışması Sonuçlandı

n

11/03/2011 - 10:57 Anneler Azizdir

n

11/03/2011 - 10:49 Sadakanın Önemi

n

08/03/2011 - 15:33 İnsan, Ebedi Saadet İçin Yaratılmıştır

n

02/03/2011 - 09:12 Değerli Hocamızı Rahmetle Anıyoruz!

n

02/03/2011 - 08:41 Ayetullah Şehristani'den Taziye Mesajı

n

28/02/2011 - 19:14 Ayetullah Sistani’nin Bürosundan Erbakan’ın Cenazesine Özel Temsilci

n

28/02/2011 - 02:40 Saadet Partisi lideri Necmettin Erbakan vefat etti.

n

24/02/2011 - 13:25 Ayetullah Sistani İmam Sadr'ın Özgürlüğü İçin Müslümanları Duaya Çağırdı

n

22/02/2011 - 17:16 Barışçıl Gösteriler Tüm İnsanların Hakkıdır

n

18/02/2011 - 23:12 Ayetullah Ensari Alulbeyt'i Ziyaret Etti

n

14/02/2011 - 18:42 Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Hatice’nin (s.a) Evliliği

n

31/01/2011 - 16:04 1.Hayat Pınarı Bilgi Yarışması

n

26/01/2011 - 17:58

Ayetullah Buşehri Alulbeyt Müessesesini Ziyaret Etti.

n

19/01/2011 - 18:27 Alulbeyt Müessesesi'nden resmi açıklama!

n

19/01/2011 - 10:10 Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvasından Örnekler

n

12/01/2011 - 09:16 Amr Musa'dan Ayetullah Sistani'ye Övgü

n

08/01/2011 - 12:48 "Bayanlar Arası Kuran Okuma Yarışması" Kayıtları Başladı

n

18/12/2010 - 09:32

Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

n

13/12/2010 - 11:46 Yezid Kimdir?

n

03/12/2010 - 13:01 İhsanın Mükâfatı

n

02/12/2010 - 13:03 İslamî Adabı Riayet Etmek

n

25/11/2010 - 13:24 Ailede Eğitim

n

15/11/2010 - 14:26 Rahmet Günü Kurban Bayramı

n

15/11/2010 - 13:43 Müslim b. Akil’in Şehadeti

n

13/11/2010 - 13:36 Amel Defteri Hakkına

n

12/11/2010 - 14:56 Lokmanın Vasiyeti

n

04/11/2010 - 16:55 İnsan ve İbadet

n

01/11/2010 - 18:15 Muttakilerin Vasıfları

n

01/11/2010 - 18:06 Tezkiyeyi Nefs Simgesi Namaz

n

29/10/2010 - 14:34 Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri

n

28/10/2010 - 13:48 Masumiyetin Anlamı Üzerine

n

27/10/2010 - 10:12 Resulullah (s.a.a) ve Kurân

n

27/10/2010 - 09:57 Hicabın Felsefesi

n

22/10/2010 - 13:37 Gerçek Âlimler ve Rızık Kaynakları

n

18/10/2010 - 15:46 Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek

n

16/10/2010 - 13:21 Gerçek İslam ve Yöresel İslam

n

15/10/2010 - 13:37 Anne ve Babanın Görevleri

n

14/10/2010 - 12:33 Kurân’daki Akrabalık İlişkisi

n

07/10/2010 - 12:03 Kaza ve Kader İnancı

n

04/10/2010 - 09:50 İslam’da Kadının Yaratılışı ve Toplumsal Yeri

n

02/10/2010 - 11:42 Din, İman, Mümin, Müslim, Kurân, İbadet

n

01/10/2010 - 09:53 Algılama ve Düşünme Üzerine

n

29/09/2010 - 11:08 İslam’da Yardım ve Yardımseverlik

n

27/09/2010 - 17:35 Alulbeyt Ailesi Ehlibeyt Dostlarının İftiharıdır

n

24/09/2010 - 10:09 Kurân'da Tövbe

n

22/09/2010 - 09:27 Ahlaka Olan İhtiyaç, Ahlakın Faydası ve Önemi

n

17/09/2010 - 17:32 Fitnecileri Lanetliyoruz!

n

16/09/2010 - 12:35 Akıllı Bir Annenin Kızına Öğütleri

n

15/09/2010 - 21:16 Bilge Kadınlar Meşhet Ziyaretinden Döndüler

n

15/09/2010 - 13:18 İslami İrfanın Asaleti

n

15/09/2010 - 13:03 İslâm Açısından Mead

n

15/09/2010 - 12:58 Akrabaların Hakları

n

14/09/2010 - 12:14 Takva ve Büyük Günahlar

n

14/09/2010 - 12:06 Şeytanın Hile Metotları

n

13/09/2010 - 21:37 Alulbeyt Müessesesi Necef'te

n

13/09/2010 - 10:00 Kul Hakkı

n

16/08/2010 - 11:22 Ramazan Ayının Dua ve Amelleri

n

12/08/2010 - 11:44 Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

n

12/08/2010 - 11:21 Ramazan Ayının Faziletleri

n

11/08/2010 - 14:25 Rahmet ayı Ramazan

n

10/08/2010 - 16:43 Mesut Mekarim Alulbeyt Yayıncılığı ziyaret etti.

n

28/07/2010 - 10:14 Hz. Peygamber’in (s.a.a) Beklenen Oğlu

n

27/07/2010 - 12:22 İmam Mehdi'nin (a.f) Kutlu Doğum Günü

n

24/06/2010 - 10:59 Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

n

24/06/2010 - 10:56 Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

n

07/06/2010 - 12:27 Bilge Kadın Hz. Fatıma'nın Doğum Gününü Kutladı

n

06/06/2010 - 18:08 Bilge Kadın Anneler Gününü Kutladı

n

28/05/2010 - 09:21 İslami İrfanın Asaleti

n

28/05/2010 - 09:13 Salih Amel

n

19/05/2010 - 15:28 Hz. Ayetullah Müfti Şia Vefat Etti

n

06/05/2010 - 12:42 Son Sözü Ayetullah Sistani Söyledi

n

27/04/2010 - 15:48 Mısır’ın Bağdat büyükelçisi Ayetullah Sistani'yi

n

20/04/2010 - 12:01 el-Arifi’nin Ayetullah Sistani hakkında açıklamaları

n

19/04/2010 - 10:04 Mutluluk Anahtarı

n

16/04/2010 - 08:22 Ayetullah Seyyid Ali Sistani'den Yalanlama

n

15/04/2010 - 09:30 Hükümette Tüm Gruplar Yer Alsın

n

06/04/2010 - 08:32 Bela, Kötülük ve Şerrin Sırrı

n

19/03/2010 - 08:38 Gıybetle İlgili Ayetler

n

15/03/2010 - 09:34 Müminle Görüşmenin Sevabı

n

10/03/2010 - 08:56 Takvasız Kurân Okuyanın Akıbeti

n

10/03/2010 - 08:54 Herkes İçin Yaşam Örneği

n

09/03/2010 - 10:16 Küçük Görülen Büyük Ameller

n

09/03/2010 - 09:15 Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

n

04/03/2010 - 08:16 Ayetullah Sistani Olmasa Irak’ta Seçimler Olmaz

n

19/02/2010 - 11:01 Çocuklara İnsanları Sevmeyi Öğretiniz

n

19/02/2010 - 10:18 Anne ve Babanın Görevleri

n

16/02/2010 - 11:13 Ayetullah Sistani’den İnsanlık Dersi

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

24 Kasim 2017
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim