İlmin Fazileti

İlmin Fazileti

Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer.

İlmin Fazileti
    
"Hz. Sadık (a) şöyle buyurdu: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Hz. Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer. Yer ve göklerde olanlar hatta denizde olanlar bile onun için yarlığanma diler. Âlimin abide üstünlüğü bedir gecesindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dinar ve dirhem miras bırakmazlar. (Onlar) miras olarak ilim bırakırlar. O halde ilimden nasibini alan büyük bir nasip almıştır." (Usul-i Kafi, C. 1., s. 34. 1. hadis. Ki tabu Fazli'1-İlm ve Bab-u Sevabi'1-alim ve Müteallim.)
       İlk etapta bilmek gerekir ki mutlak ilim iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi dünyevi ilimdir ki nihai hedefleri dünyevi hedeflere ulaşmaktır. İkincisi de uhrevi ilimlerdir ki bunların da nihai hedefi melekuti makamlara nail olmak ve uhrevi derecelere erişmektir. Önceden de açıklandığı üzere bu iki çeşit ilmin üstünlüğü niyet ve maksatlarm üstünlüğündendir. Gerçi bu ilimler de haddi zatında iki kısma ayrılır. Hadiste ilim ehli için beyan edilen vasıflardan anlaşıldığı üzere ilimden maksat ahiret ilmidir.
       Daha önceden de beyan edildiği üzere uhrevi ilimler üç çeşittir. Ya Allah hakkındaki ilim ve meariftir, ya nefis tehzibi ve ilallaha suluk ilmidir ya da ubudiyet sünnetleri ve adabı ilmidir. Dolayısıyla diyoruz ki ahiret neşetinin imarı bu üç şeye bağlıdır. O halde cennet de tümel olarak üç çeşittir. Birincisi zat cennetidir ki Allah'ı bilmenin ve ilahî meari-fin gayetidir. İkincisi ise sıfatlar cennetidir ki bu da nefsin riyazet ve tenzihinin neticesidir. Üçüncüsü ise ameller cen-netidir ki ubudiyete kıyam etmek ve bunun neticelerinin suretidir. Bu cennetler bayındır ve mamur değildir. Ameller cennetinin zemini de nefsin evvel emirdeki safhası gibi dümdüz ve tertemizdir. Bunların imarı nefsin imar ve bayındır olmasına bağlıdır. Nitekim nefsin gayp makamı; ilahi marifetler ve zati-gaybî cezbelerle bayındır kılınmazsa insan için asla lika ve zat cenneti hâsıl olamaz. Eğer batın tehzib edilmez, derun tahliye kılınmaz, azim ve irade güçlenmez ve kalb ilim ve sıfatların tecelligahı olmazsa orta cennet olan esma ve sıfatlar cenneti de insan için hasıl olmaz, insan ubudiyete kalkışmaz, hareket ve sekenatı şeriata uymazsa "orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var" cenneti olan ameller cenneti hasıl olmaz.
      Felsefî burhan, marifet ehlinin zevki, enbiya ve evliyanın rivayetleri ile mutabık ve Kurân'dan istifade edilen bu önbilgiler esasınca tüm bu ilimler kendilerine mütenasip olan cennete vusul yoludur. Önceden de bahsettiğimiz gibi ilim mutlak olarak amelin yoludur. Hatta maarif ilmi bile böyledir. Ama mearif ilmi, kalbi ve batmî cezbelerdir. O amel ve cezbelerin neticesi ve batmî sureti ise zat ve lika cennetinin, suretidir. İlim yolunun süluku cennet yolunun yolcusunun sülûkudur. Yolun yolu da yoldur.
      Önemli Nokta
      Bu hadiste Resulullah ilmi süluku kula, cennete süluku ise Allah'a isnat etmiştir. Zira kesret makamında kulun kesbetme yönüne ağırlık vermiş, vahdete dönüş makamında ise Hak yönüne ağırlık vermiştir. Yoksa bu açıdan cennete sülük da kula isnad edilebilir.
"Yapıp ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır." (Kehf, 49)
"Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür ve her kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür." (Zilzal, 7-8)
      Bu cihetten ilmi sülük işini de Allah'ın tevfik ve teyidine ve zat-ı mukaddes'e isnat etmek caizdir. "De ki hepsi Allah indindendir."
      Molla Sadra'nın bu hususta bir beyanı vardır ki, mülayim idrakin nefsi cennet ve münafir (mülayim olmayan) idrakin nefsi ise ateştir. Dolayısıyla ilimler nefsin mülayimatından, cehalet ise nefsin münafiratındandır. Aslında bu Molla Sadra'nın İmam Gazali'ye Esfar kitabında itiraz ederken savunduğu görüşüne aykırı bir görüştür. Gazali cennet ve cehennemi nefiste hasıl olan lezzetler ve elemler olduğunu söylemiş ve vücud-i aynisini (dış varlığını, özdeğini) inkar etmiştir. Gazali'den bu görüş nakledilmiştir. (Tehafetu'l-Felasife, s. 268).
Tebyan

Google+ WhatsApp