İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

Allah’ın mümin kardeşlerine verdiği nimetlerin devamını istemek, onlara şer ve kötülüklerin ulaşmamasını dilemek Yüce Allah’ın sevdiği şeylerdendir.

303.NASİHAT: Allah’ın mümin kardeşlerine verdiği nimetlerin devamını istemek, onlara şer ve kötülüklerin ulaşmamasını dilemek Yüce Allah’ın sevdiği bir şey olup, onların kendi hayırları, saadetleri, maslahatları olan şeylere yöneltmeğe çalışmak konusundaki haber ve rivayetler sayılmayacak kadar çoktur. Onlardan birisi Resulullah’ın (s.a.a) şu sözleridir:“Kıyamet günü Allah katında en üstün makama sahip olan, yeryüzünde dolaşıp Allah’ın kullarına nasihatte bulunandır.”[1]
İmamı Bakır’dan (a.s) nakledilen bir rivayette şöyle gelmiştir; Resulullah (s.a.a): “Sizden birisi kardeşine nasihat ederse kendisine nasihat etmiş gibidir.”[2] diye buyurdular.
İmamı Sadık’ta şöyle buyuruyor: “Müminin, mümine kayıpta ve hazırda nasihatte bulunması farzdır.”
Yine o Hazret şöyle buyuruyor: “Allah için, Allah’ın kullarına nasihat etmek sana farzdır ve bundan daha hayırlı amel göremezsin.”
304. Casusluk yapmak veya Müslümanların gizli olan sırlarını öğrenmek için araştırmak ve onların haysiyetleriyle oynamak İslam dininde haramdır. Yüce Allah Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çogundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkanızdan çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok çabuk kabul edendir, çok esirgeyendir.” [3]
İmamı Sadık (a.s)ın ashabından biri olan İshak b. Ammar o Hazretin şöyle buyurduğunu nakleder: “Ceddim Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu ‘Ey diliyle Müslüman olan ve iman kalbine yerleşmeyen topluluk! Müslümanları kınamayın ve onların ayıplarını açmayın. Onların ayıplarını açanın Allah ayıbını açar. Eğer bir adamın ayıbını Allah açarsa evinde de olsa rüsva olur.”[4]
305. GIYBET (Dedikodu): Gıybet; Müminin ayıbını onun arkasında söylemektir. Onu aşağılamak kastıyla olsun veya olmasın, halktan gizli olan bu kusur bedeninde olsun veya soyunda, yaratılışında, amelinde, fiilinde, sözünde, inancında veya dünyasında olsun fark etmez hükmü aynıdır. Aynı şekilde bu ayıbı ister diliyle ister fiiliyle anlatsın veya ima etsin aynıdır.[5]
Yüce Allah Kuran-ı Kerimde gıybeti kınayarak onları, insanların bedenlerini ve nefislerini parçalayanlar olarak tasvir ederek şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkanızdan çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok çabuk kabul edendir, çok esirgeyendir.” [6]
Resûlüllah (s.a.a): “Gıybetten sakının. Zira gıybet zinadan daha kötüdür. Bir kimse zina eder ve tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Ama gıybeti olunan onu affetmedikçe Allah onu affetmez.” [7] diye buyurdular.
Müminin, Mümin kardeşinin gıybetini dinlemesi ona yakışmaz. Resulullah’tan (s.a.a) ve imamlardan (s.a) nakledilen rivayetlerde şöyle gelmiştir: “Gıybeti duyanın, gıybet edileni savunması ve gıybet edenin bu hareketine itiraz etmesi vaciptir. Eğer bunu yapmazsa Allah onu dünya ve ahirette rüsva eder. Ve gıybet edenle aynı günaha sahip olur.”[8]
306. İslamın gıybet gibi haram ettiği amellerden biri de söz gezdirmedir. Hatta toplumun ihtilaf ve ayrılıklardan korunması için, bu işi yapan daha fazla kınanmıştır. Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilir:
“Sizin en kötünüzü haber vereyim mi? diye buyurdular. Onlarda ‘De! ya Resulullah” dediler. Resulullah’ta şöyle buyurdu: ‘Dostların arasını bozmak için söz gezdirenlerdir.’[9]
İmamı Bakır (a.s), “Cennet dedikodu eden ve söz gezdirenlere haramdır”diye buyurdular.[10]
İmamı Sadık (a.s) ise “Haksız yere kan dökenler, içkiye müptelâ olanlar ve söz gezdirenler cennete girmeyecekler” diye buyurdular.[11]
307. Kötüzan (Suizan): Yüce Allah Kuran’ı Kerimde bizleri kötü zandan men ederek şöyle buyuruyor: ““Ey iman edenler! Zannın çogundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkanızdan çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok çabuk kabul edendir, çok esirgeyendir.” [12]
Bu Yüce Kuran ayetinden anlaşılan müminin diğer mümin kardeşi hakkında, açık delil ve şahit olmadan suizan etmesinin helal olmadığıdır. Zira insanın kalbini Allah’tan başkası bilmez. Tersi sabit olmadıkça müminin yaptığı işi doğruya yorumlamalıyız.
İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Tersi sabit olmadıkça kardeşinin işini, hareketini iyiye yorumla. Onun dediklerini hayra yorumlama imkanı varsa kötüye yorumlama.” [13]
308. İsraf ve zayi etmek Yüce Allah’ın kınadığı iki kötü ameldir. Yüce Allah buyuruyor: “Ey adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için ama israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” [14]
Yine zayi edenleri kınayarak şöyle buyuruyor: “Birde akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” [15]
İmam Ali (a.s) Ziyad’a yazdığı mektupta israf hakkında şöyle buyuruyor: “Yarını düşünerek iktisatlı davran ve israf etme. Maldan zaruret miktarıca sakla. Fazlalığı da ihtiyacın olacağı ana bırak. Allah mütevazilere ödül verdiğinde onun katında müstekbirlerden olma. Nimetler içerisinde de cimri davranma. Müstekbir olduğun halde Allah’ın mütevazilere vereceği ödülü mü almak istiyorsun, yoksa nimetler içerisinde boğulurken hiçbir yoksula ve fakire yardım etmediğin halde sadaka verenlere verilecek sevabımı almak istiyorsun? Bil ki! Herkes gönderdiğinin karşılığını alacaktır.”[16]
309. Allah yolunda infak etmek: Yüce Allah kitabında bizleri “Allah yolunda infak etmeğe” teşvik ederek, bunu yok olmayan karlı bir ticaret olarak vasıflandırıyor. “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için)gizli ve açık sarf edenler sala zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.” [17]
Diğer bir sürede de şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah’ta onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır.” [18]
Üçüncü bir ayette zaman geç olmadan infak etmede çabuk davranmayı emrederek şöyle buyuruyor: “Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! Demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. Allah, aceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” [19]
Daha sonra mal üstüne mal toplayıp hazine ederek Allah yolunda infak etmeyenleri, cehennem azabıyla korkutarak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıpta onuları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele. (bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): “İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!” [20]
Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Dünya bir yurttur ki zeval bulması, yok olması, ehlinin de onu bırakıp gitmesi, göçüp yitmesi mukadder. Pek tatlıdır, yemyeşil ama dileyenden tezce kaçar gider; can gözüyle ona bakan varlığında şüpheye düşer. En güzel en hayırlı bir azıkla göçüp gidin ondan.”[21]
Resulullah’tan (s.a.a) ve imamlarımızdan (a.s) nakledilen rivayetlerde, Allah yolunda infak edenin, kıyamet günü (Mal ve evladın hayrının olmayacağı günde) beklediği büyük ücretten daha fazla fayda ve sonuçlara ulaşacağı açıkça beyan edilmektedir.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Sadakayla Allah’tan rızkı isteyin”[22]
Yine buyuruyor: “Sadakayla hastalarınızı tedavi edin”
İmam Bakır (a.s)da şöyle buyuruyor: “İyilik ve sadaka fakirliği uzaklaştırır, ömrü uzatır ve sahibinden yetmiş kötü ölümü def eder.”[23]
İmam Sadık (a.s) “Sadaka, borcu öder, bereket getirir.” diye buyurmaktalar. Yine o Hazret buyuruyor: “Yüce Allah, dünyada ihsan eden kulunun evlatlarına, kendisinden sonra iyi hilafet ihsan eder”[24]
310. Resûlullah (s.a.a) bütün ev reislerini hanımlarına hediye vererek onları sevindirmeğe teşvik etmektedir. İbn-i Abbas, Peygamberimizden (s.a.a) şöyle rivayet eder: “Kim pazara gider ve ailesine hediye götürürse ihtiyacı olan fakirlere sadaka vermiş gibidir.”[25]
311. Müslümanların işlerine önem vermek, İslam dininin davet ve teşvik ettiği şeylerden biridir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Kim sabahlar ve Müslümanların işlerine önem vermezse Müslüman değildir.”  Yine o Hazret buyuruyor: “Kim sabahlar ve Müslümanların işlerine önem vermezse Müslüman değildir.”[26]
Bu konudaki rivayetler burada nakledilemeyecek kadar çoktur.[27]


[1] -Usul’u Kafi, kuleyni, c.2, s.208
[2] -Usulu Kafi, el-Kuleyni, c.2, s.209; Camiu’s-Saadet, Neragi, c.2, s.213
[3] -Hücürât/12
[4] -Tefsil-i Vesailu’ş-Şia, Hurr Amuli, c.12, s.275
[5] -Minhacu’s-Salihin, Seyyid Sistani, c.1, s.17
[6] -Hücürât/12
[7] -Camiu’s-Saadat, en-Neragi, c.2, s.302
[8] -Minhacu’s-Salihin, Seyyid Sistani, c.1, s.17
[9] - Camiu’s-Saadat, en-Neragi, c.2, s.276
[10] - Usulu Kafi, el-Kuleyni, c.2, s.369
[11] - Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, Şeyh Seduk, s.262
[12] -Hücürât/12
[13] - Tefsil-i Vesailu’ş-Şia, Hurr Amuli, c.8, s.161
[14] -A’râf/31
[15] -İsrâ/26, 27
[16] -Nehcu’l-Belaga, İmam Ali (a.s), Subhi Salihi, s.377
[17] -Fâtır/29, 30
[18] -Hadid/11
[19] -Münâfikun/10, 11
[20] -Tevbe/34, 35
[21] -Nehcü’l Belaga, Subhi Salihi, s.418
[22] -el-Bihar, Meclisi, c.19, s.118
[23] -el-Hisal, Şeyh Saduk, c.1, s.25
[24] - Gorbu’l-Esnad, Hamiri, s.74
[25] -Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, es-Seduk, s.239
[26] -Camiu’s-Saadat, en-Neragi, c.2, s.229
[27] -Usul’u Kafi’nin (Müslümanların işlerine önem vermek) babına bkn.

Google+ WhatsApp