Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurân-ı Kerim’de Tövbe
 “Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.” [1]
1-Allah Tövbeleri Kabul Edendir
“Onlar, kullarından tövbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olanın ancak Allah (c.c) olduğunu ve onun tövbeleri kabul edici, merhamet edici bulunduğunu bilmediler mi?” [2]
“O, kullarının tövbesini kabul eden, günahlarını affeden ve işlediklerinizi bilendir.”[3]
2-Tövbe Eden Kimsede Bulunması Gereken Şartlar
a) Salih Amel
“Kim tövbe edip, salih amellerde bulunursa şüphesiz o, Allah’a (c.c) gereği gibi yönelmiş olur.”[4]
b) Eski (İyi) Hale Dönmek
“Allah (c.c), onlar da eski hallerine dönsünler diye, tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri çok çabuk kabul edici ve çok merhamet edicidir.”[5]
c) İnanmak
“Kötülük işleyip ardından tövbe eden ve inananlar bilsinler ki, Allah (c.c) imandan sonra muhakkak onları bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[6]
d) Günahtan Sonra Tövbe
“Ama Allah’ın (c.c) vaat ettiği tövbe, ancak cahillikle yapılan kusurlar ve çok geçmeden edilen tövbedir. İşte Allah (c.c) böylelerin tövbelerini kabul buyurur. Allah (c.c), tövbe edenleri bilir ve hikmet sahibidir.” [7]
e) İyiliği Emredip, Kötülükten Alıkoymak
“Tövbe edenlere, abidlere (ibadet edenlere), hamd edenlere, rükû edenlere, secde edenlere, iyiliği emredenlere, kötülükten alıkoyanlara ve Allah’ın (c.c) hükümlerini koruyan müminlere cenneti müjdele!”[8]
f) Pişmanlık
“Ey İman edenler! Yürekten tam bir pişmanlık içerisinde tövbe ederek, Allah’a dönün. Olur ki, rabbiniz kötülüklerinizi mağfiretiyle örter ve sizi de altında ırmaklar akan cennetlere koyar.”[9]
3-Allah’ın (c.c) ve Onun Peygamberlerinin (a.s) Tövbe Emri
a) Allah’ın (c.c) Emri
“Onlar yaptıklarından hala Allah’a tövbe edip, onun mağfiretini dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[10]
b) Hz. Musa’nın (as) Kavmine Tövbe Emri
“O zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Buzağıya tapmakla gerçekten nefsinize zulüm ettiniz. Hemen rabbinize tövbe edip nefsinizi temizleyin. Bu, yaratanınız nezdinde sizin için hayırlı olacaktır. O tövbeleri kabul eder, demişti. Çünkü şüphe yok ki, Allah tövbeleri kabul eder ve (O) acıyandır.”[11]
c) Hz. Salih’in (a.s) Kavmine Tövbe Emri
“Semud milletine de, kardeşleri Salih’i gönderdik. Salih; Ey milletim! Allah’a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve orada ömür geçirmeye emretti. O halde ondan bağışlanma dileyin, sonra tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbimin merhameti, çok yakındır. O duaları kabul edendir.” [12]
4-Tövbe Edenler Kurtuluş Üzerindedir
a) Tövbe eden kurtulur
“Sonra arkalarından namazı bırakıp, şehvetlerine uyan kötü bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tövbe edip, İman eden ve yararlı işler yapanlar bunun dışındadır. Çünkü bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete gireceklerdir.”[13]
b) Kötülükleri İyiliğe Çevrilir
“Kıyamet gününde azabı kat kat artar. Orada alçaltılarak sürekli kalır. Ancak tövbe eden, İman edip yararlı işler işleyen kimse müstesnadır. Çünkü Allah bunların kötülüklerini iyiliği çevirir. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.”[14]
c) Ebedi Lanetten Kurtuluştur
“Bu lanete, ebedi olarak maruz kalacaklardır. Azapları hafifletilmez ve yüzlerine bakılmaz. Ancak onun ardından tövbe edip, durumlarını düzeltenler hariç.”[15]
5- Tövbe’nin Faydası
a)    Rahmet
“Rabbiniz, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder, nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi; kendi üzerine almıştır. Şüphesiz Allah, çok yargılayıcı(bağışlayıcı) ve çok esirgeyicidir.” [16]
b) İyi Şekilde Geçinmek
“Hem rabbinize bağışlanma dileyesiniz, sonra da tövbe edesiniz ki, O da sizi takdir edilmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin.”[17]
b)   Bereket ve Kuvvet
“Ey Milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki, size gökten bol bol yağmur yağdırsın, kuvvetinize kuvvet katarak sizi çoğaltsın. Günah işlemeye devam ederek, İmandan yüz çevirmeyin.”[18]
d) Hidayet Bulma
“Şüphesiz ki ben, tövbe edip iman edenlere, salih işlerde bulunanlara, hidayeti gösteririm.” [19]
e) Kurtuluşa Erme
“Fakat tövbe eden, iman edip yararlı işler yapan kimse kurtuluşa erenler arasında bulunur.”[20]
f) Allah’ın (c.c) Sevdiklerinden Olma
“Şüphesiz Allah, tövbe edenleri ve temiz olanları sever.”[21]
6- Tövbesi Kabul Edilmeyenler
a) Kâfirler ve Son Anda Tövbe edenler
“Devamlı olarak günah işleyip de ölüm gelince, -Ben şimdi tövbe ettim, diyenlerin tövbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin tövbesi de kabul edilmez. Biz öylelerine acı bir azap hazırlamışızdır.”[22]
b) Mürtetler:
“İman ettikten sonra kâfir olup, sonra da küfürlerini artıranların tövbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapıktırlar.”[23] 
 


[1] -Tevbe, 15
[2] -Tevbe, 104
[3] -Şura, 25
[4] -Furkan, 71
[5] -Tevbe, 119
[6] -A’raf, 153
[7] -Nisa, 17
[8] -Tevbe, 12
[9] -Tahrim, 8
[10] -Maide, 74
[11] -Bakara, 54
[12] -Hud, 61
[13] -Meryem, 59-60
[14] -Furkan, 69-70
[15] -Al-i İmran, 89
[16] -En’am, 51
[17] -Hud, 3
[18] -Hud, 52
[19] -Ta-Ha, 82
[20] -Kasas, 67
[21] -Bakara, 222
[22] -Nisa, 18
[23] -Al-i İmran, 90

Google+ WhatsApp