Peygamber ve İmamların Sözlerinin Hüccet Oluşunun Anlamı

Peygamber ve İmamların Sözlerinin Hüccet Oluşunun Anlamı

Ama, istilahen haberi vahid olarak adlandırılan yakini olmayan ve hüccet olup olmadığı müslümanlar arasında tartışma konusu olan hadislere gelince, bu tefsirle uğraşan kimsenin nazarına bağlıdır.

Peygamber (s.a.a) ve İmamlar (s.a) ın Sözlerinin Hüccet Oluşunun Anlamı
Kur’an-ı Kerim’in açıklamasına göre (önceki bölümlerde beyan edildiği gibi) peygamber ve onun değerli Ehl-i Beyt’inin sözleri Kur’an ayetlerini açıklama hususunda hüccettir (geçerli şer’ri delildir). Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından şifahi olarak duyulan veya senedinin doğruluğu kesin olan (mütevatir) hadislerle nakledilen sözleri hiç şüphesiz hüccettir.
Ama, istilahen haberi vahid olarak adlandırılan yakini olmayan ve hüccet olup olmadığı müslümanlar arasında tartışma konusu olan hadislere gelince, bu tefsirle uğraşan kimsenin nazarına bağlıdır. Ehl-i Sünnet uleması genellikle sahih olarak vasıflandırdıkları haberi vahid’le amel ederler. Şia’ya göre de, Usul-il Fıkh ilminde takriben kesin olan şudur ki, senedi muteber olan fıkhi hükümlerle ilgili haberi vahit hüccettir, diğer konular hakkında olan (mesela itikatla ilgili) haberi vahitler ise muteber sayılmaz. Bu konuyla ilgili incelemelerden haberdar olmak isteyen Usul-i Fıkıh ilmine müracaat etmelidir.
Hatırlatma: Bir ayetin asıl manasının özünde bir etkisi olan inceleme tefsir incelemesi olarak adlandırılabilir. Ayetin manasında böyle bir etkisi olmayan lügat, kıraat, bedii vb. incelemeler Kur’an tefsiri incelemesi türünden sayılmazlar.
 

Google+ WhatsApp