Recep Ayının Fazileti ve Ameller

Recep Ayının Fazileti ve Ameller

İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim Recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

Recep Ayının Fazileti ve Amelleri
Recep, Şaban ve Ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.
Hz. Resul-i Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kâfirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."
İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim Recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."
Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır
İmam Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:
"Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına "Asabb" (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin:
"Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe."
"Allah'tan mağfiret ve tevbe diliyorum."
İbn-i Babeveyh, Salim'den şöyle rivayet etmiştir:
"Ben recep ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık'ın (a.s) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu:
"Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?" "Hayır, vallahi" dedim "ey Resulullah'ın oğlu!" İmam (a.s) şöyle buyurdu: "O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah'ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır. Salim diyor ki ben: "Ey Resulullah'ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim? diye sorduğumda şöyle buyurdu: "Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat'tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir."
Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir
Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:
"Subhan'el-İlah'il-celîl. Subhane men la yenbeğî't-tesbîhu illa leh. Subhan'el-eazz'il-ekrem. Subhane men lebise'l-izze ve huve lehu ehl."
Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. –Allah-.
Bu Ayda Her Gün Namazlardan Sonra Okunan Dua
Seyyid İbn-i Tavus, (r.a) Muhammed İbn-i Zekvan'dan (r.a) şöyle naklediyor: "İmam Cafer Sadık'a (a.s); "Canım sana feda olsun, işte Recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah'ın beni faydalandıracağı bir duayı bana öğretmenizi istiyorum" dedim. İmam (a.s) yaz diye buyurdu:
"Bismillahirrahmanirrahim"
Recep ayının her gününde akşam, sabah, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku:
"Ya men ercûhu li-kulli hayr; ve âmenu sehatehu inde kulli şerr. Ya men yu'ti'l-kesîre bi'l-galîl. Ya men yu'tî men seeleh. Ya men yu'tî men lem yes'elhu ve men lem ye'rifhu bi-mes'eletî iyyake cemîe hayr'id-dunya ve cemîe hayr'il-ahire, vasrif annî bi-mes'eletî iyyake cemîe şerr'id-dunya ve şerr'il-ahire. Feinnehu ğayru mengûsin ma e'teyte ve zidnî min fazlike ya kerîm."
Ravi şöyle devam ediyor; sonra İmam (a.s) sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi:
"Ya ze'l-celâli ve'l-ikram. Ya ze'n-ne'mai ve'l-cûd. Ya ze'l-menni ve't-tavl. Harrim şeybetî ale'n-nâr."
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!
Ey celal ve kerem sahibi, ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı -cehennem- ateşine haram (yasak) kıl.
Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas okunur.
İkinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur.
Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Nasr suresi okunur.
Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Nas suresi okunur.
Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur.
Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.
Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da "Subhanallahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber." denir.
Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur.
Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Tekasur suresi okunur.
Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra üç defa İhlas suresi okunur.
On birinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on iki defa Ayete’l Kürsi okunur.
On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa "Amen'er-resul" ayeti okunur.
On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Tekasur suresi okunur.
On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlâs suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.
On beşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunur.
On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlâs suresi okunur.
On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa İhlâs, Felak ve Nas suresi okunur.
On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.
Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Kadir suresi okunur.
Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa Kevser ve İhlâs suresi okunur.
Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salâvat getirilip on defa "Esteğfirullah" söylenir.
Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Duha suresi okunur.
Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'tan sonra bir defa İhlas suresi okunur.
Yirmi beşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd'dan sonra bir İhlâs suresi bir "Amener-Resulü" okunur.
Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra dört İhlas suresi okunur.
Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa Â'lâ ve Kadir sureleri okunur.
 

Google+ WhatsApp