Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Gerçek manâsı ile; Allah'a (c.c) göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir.

Recep Ayının Faziletleri     
Allah-ü Teala (c.c) şöyle buyurdu:
“Gerçek manâsı ile; Allah'a (CC) göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir. Bu aylardan dört tanesi (onlarda vuruşulmaması), saygı gösterilmesi gereken aylardır.”[1]
   Önce bu Ayet-i Kerimenin geliş sebebi üzerinde duralım. Şöyle ki: Rasulüllah (SAV) Efendimize, Mekke-i Mükerreme'nin fethi gelmeden evvel; müminler, Medine-i Münevvere'den Mekke'ye doğru yürüdüler. Bu arada, kendi aralarında şöyle konuştular:
-    Biz, Medine-i Münevvere küffarı ile kıtalin haram olduğu bir ayda vuruşmaktan korkarız.
   Bunun üzerine, Allah-ü Teala (CC), yukarıda meâlini aldığımız Ayet-i Kerimeyi inzal eyledi.
   Yani: Zilkade, zilhicce, muharrem, receb.
Receb ayı tek olarak gelmiştir. Diğer aylar peşpeşedir. Burada anlatılmak istenen manâ, daha açık tâbiri ile şu demeğe gelir:
- Allah-ü Teala (CC), semaları ve yeri, latif ve kesif cisimleri yarattığından bu yana: Levh-ü mahfuzda ayların sayısı on ikidir.
Bu ayların dört tanesine:
- Mâh-ı Hurûm. (Haram aylar(
Tâbir edilmiştir ki; bunlarda cenk, savaş, savaş çağrısı, mücadele haram kılınmıştır. Âyet-i kerîmeye devam edelim:
- “Doğru yol da budur.”[2]
Yani: En doğru hesap.
Devam edelim:
- “O aylarda, nefislerinize zulüm etmeyiniz.”[3]
Allah-ü Teala (CC), bilhassa bu dört ayda bize hata işlemeyi yasak etti. Bu yasak edişi: O aylara duyulacak saygıdan ötürüdür. Onların değerini bize anlatmak içindir. Diğer aylara bakarak, bu aylarda daha dikkatli olmayı bize anlattı.
Her nekadar, diğer aylarda dahi, zulmü yasak etti ise de, durum üstte anlatıldığı gibidir. Yani: Bu dört ayda çok dikkat edilmesi gerekir.
Şu Ayet-i Kerime'de izlenen manâ yolu dahi aynıdır:
- “Namazlara devam ediniz; bilhassa orta namaza.”[4]
Burada orta namaz, ikindi namazıdır. Bu manâ, daha önce de anlattığımız gibi; o namazın bir özelliğine, ayrı bir saygı gösterilmesine göre gelmiştir.
O aylar içinde, bilhassa zulüm üzerinde durulmuştur. Bunun manâsı şu demeğe gelir:
- O aylarda, Arap müşriklerinden hiç kimseyi öldürmeyiniz. Meğer ki, sizi öldürmek için karşınıza çıkmış olalar.
Allah (CC) rahmet eylesin; Bayezid-i Bistamî  şöyle anlattı:
“-Zulüm, Allah'a (CC) taatı terk edip O'na (CC) karşı masiyet işlememektir.”
Bir başka zat dahi, zulüm için şu tabiri kullandı:
“- Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koymaktır.” Her iki tâbir de, aynı manâya gelir. Daha sonra, Allah-ü Teala (CC) şöyle buyurdu:
- “Bir bütün halinde müşriklerle vuruşun; tıpkı onların da sizlerle toplu vuruşmaya girdikleri gibi.”[5]
Yani: Haram aylarda olsa dahi, durum budur.
Allah-ü Teala (CC), Ayet-i Kerimenin sonunda şöyle buyurdu:
- “Biliniz ki, Allah (CC) müttakilerle beraberdir.”[6]
Bu Ayet-i Kerime'de geçen:
- “Doğru yol. Din-i Kayyim.”[7]
Manâsı üzerine, tefsirciler değişik görüşler ileri sürdüler.
Allah (CC) rahmet eylesin; bu manâda Mukatil şöyle dedi:
-Gerçek din.
Ondan başkaları ise, şu manâ üzerinde durdular:
- Sadık din. Bu da İslâm dinidir. Daha başkaları dahi, şöyle dedi:
-Temizdin.
Şöyle diyenler dahi vardır:
- Allah-ü Teala'nın (CC), Müslümanlara emrettiği neyse odur.
-----------------------------------------------
 [1] Tevbe S. A.36
 [2] Tevbe S. A.36
 [3] Tevbe S. A.36
 [4] Bakara S. A.238
 [5] Tevbe S. A.36
 [6] Tevbe S. A.36
 [7] Tevbe S. A.36
Tebyan

Google+ WhatsApp